انجمن تولیدکنندگان مالتا: مصرف نوشابه از شیر افزایش یافته است/ نوشیدنی ها از سبد مصرف خانوار حذف شده است
شواهد بازار تأیید می کند که مصرف نوشیدنی ها، مانند نوشابه، بیش از مصرف شیر افزایش یافته است. از آنجایی که قیمت بطری نوشابه ۱.۵ لیتری بین ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان و قیمت شیر ​​لیتری بین ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است، این قیمت بر میزان خرید تأثیر می گذارد.