انتقاد تند علی مطهری ممکن است باعث پرت شدن زنی از وانت گشت ارشاد شده باشد.
در این صورت افسر مجرم باید علناً مجازات شود. ضمناً فرمانده و دستور دهنده این اقدام نیز باید پاسخگو باشند. علاوه بر عذرخواهی از آن خانم، اگر آسیبی به ایشان وارد شده، باید جبران و معالجه شوند.