امیر عبداللهیان: ما از میز مذاکره خارج نشده ایم


وزیر امور خارجه گفت: ما از میز مذاکره بیرون نرفته‌ایم و نخواهیم رفت و اگر طرف آمریکایی در مورد سه موضوع ادبی و محتوایی دیگر که در حال مطالعه آن هستیم و خارج از افراط و تفریط آمریکا است، توافق کند، پنج مورد دیگر نیز به توافق برسد. . کشورها آماده دستیابی به توافق هستند

نوشته امیر عبداللهیان: میز مذاکره را ترک نکرده ایم اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.