امام جمعه شیراز: مملکت متعلق به امام زمان(عج) است/ می خواهیم بهترین ها را خدمت امام زمان(عج) تقدیم کنیم.
آیت الله لطف الله دژکام: ترسوترین انسان کسی است که قرارداد ببندد و بر هم بزند. ترسو تر از ترامپ دیده اید؟ آنها قرارداد امضا کردند و هنوز هم فکر می کنند حق با آنهاست. این امپراتوری رسانه است، آنها معتقدند آنچه می گویند اتفاق می افتد، اما ما می گوییم که دیگر نباید آن گونه اشتباه زندگی کرد، زیرا در طول تاریخ مشخص است که حق همیشه خود را نشان می دهد و خورشید همیشه عقب نیست. ابرها