اقامتگاه اربعین: زائران اربعین برای رسیدن به مرز باید از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند.رئیس ستاد اربعین حسینی: اربعین حسینی تردد زائران به دلیل تقارن زمانی با پیک سفرهای داخلی در پایان شهریور ماه، ظرفیت حمل و نقل بالایی را می طلبد و حمل و نقل عمومی کشور نمی تواند پاسخگوی این تعداد باشد. تقاضا به زائران توصیه می شود تا حد امکان از خودروی شخصی خود برای رسیدن به مرز استفاده کنند.