افزایش ۵۷ درصدی حقوق به کدام بازنشستگان داده شده است؟
امسال برای همه بازنشستگان حداقل دستمزد و پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و با اعمال ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ۵۷ درصد افزایش حقوق و بالای ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان افزایش ۳۸ درصدی حقوق در نظر گرفته شده است. ۵۱۵ هزار تومان افزایش و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اعمال شده است که از این ماه حقوق مستمری بگیران سایر رده ها ۳۸ درصد افزایش و احکام آنها صادر می شود.