افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصویب شد
محمدهادی زاهدی وفا: با اصرار رئیس جمهور اختیارات هیات وزیران به وزرای معتمد تامین اجتماعی تفویض شده است و این وزرا بر اساس اختیارات خود این اصلاحیه را پذیرفتند. پایداری منابع و منابع سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با مستمری سایر سطوح بازنشستگی.