اطلاعیه اتاق اصناف در مورد اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و نظام مالیاتی
سند مشخصات و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی – حافظه مالیاتی، دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی، فرمت شناسه منحصر به فرد و شماره مالیاتی منحصر به فرد حافظه مالیاتی و دستورالعمل فنی برای اتصال به سامانه مالیاتی. آنها برای استفاده توسط مالیات دهندگان تجاری و اتحادیه های کارگری منتشر می شوند.