از ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۱; با کنترل اعتراضات "پانسمان تحت فشار" و خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می کند
به امدادگر آموزش داده می شود که اگر از دستگاه فشار برای بستن زخم استفاده می کند، باید زمان دقیق اعمال را روی یک نوار یا پارچه کنار زخم بنویسد تا سایر امدادگران یا پزشکان بتوانند پیگیری کنند. مسیر کمک و درمان هر ۲۰ دقیقه یکبار زخم را باز کرده و دوباره ببندید تا جریان خون به بافت ها قطع نشود.