از زبان محمد اسلامی شرط روشن شدن دوربین های آژانس
اینکه آیا در صورت توافق در برجام، دوربین‌ها روشن و فعال می‌شوند یا خیر، اسلام گفت شرط حذف این است که همه موارد مشکوک به حالت تعلیق درآیند و ما امروز به تعهدات آنها و تا بازگشت این مظنونان گزارش خواهیم داد. و موارد کاذب ترک نکنید، دوربینی نصب نخواهد شد.