آیا حق مسکن کارگر از مهر افزایش می یابد؟
بر اساس اعتراض مجلس به مصوبات دولت گذشته، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار باید صد هزار تومان دیگر افزایش یابد. رصد تجارت نیوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران احتمالا تصویب و اجرایی می شود.