آیا بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تمدید می شود؟


قرارداد خدمات تکمیلی بیمه درمانی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در پایان آذرماه به پایان می رسد. تا سال جدید مسئولیت تمدید این قرارداد به کانون عالی بازنشستگان واگذار می شود.

آیا بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تمدید می شود؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.