آه! روزی این آه تو را خواهد برددر یک نسیم همه چیز با هم پیش می رود
چه کسی قلب سنگی تو را آه می کشد؟

سنگی به چاه می اندازم و فکر می کنم
با این سنگسار ماه می افتد
عشق جمع شدن چندین سنگ است
گاهی می ماند و گاهی می افتد
آنچه ذهن در طول عمر به آن رسیده است
قلبم برای لحظه ای کوتاه می شکند
آه، روزی همین آه تو را خواهد برد
گاهی کوه تبدیل به کاه می شود