آقای حسین شریعتمداری را رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای کنید!صدای توافق به گوش می رسد و بار دیگر آقای شریعتمداری لب به گلایه و گلایه گشوده است، او که طرفدار مذاکره متوالی با گروه قبلی بود، امروز انگشت اتهام را به سمت گروه مذاکره کننده نشانه رفته است. به گفته رهبر آن، آقای علم الهادی، گروه نماز شب و اتفاقاً یکی از مدیران همفکر روزنامه کیهان نیز محسوب می شود.