آقای حسن عباسی! صاحب مجوز را در سبد خرید گیر نکنید؛ خودشان از کشور خارج می شوند
اگر کسی برای نسل بشر کمی احترام قائل باشد یا به «کرمنا بنی آدم» در قرآن اعتقاد داشته باشد، از سوارکردن مردم در ارابه اینقدر گستاخانه صحبت نمی کند. این سخنرانی حسن عباسی نشان می دهد که چگونه می توان به «مردی» نگاه کرد که او را مانند الاغ و اسب و قاطر می بیند و می تواند تصور کند که او را به گاری بسته اند! باید از حسن عباسی برای بیان دیدگاه خود و همتایانش در مورد انسان تشکر کرد.