آرایش هواشناسی را ببینید: آبراه امامزاده داوود دستکاری شد
تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی: سیل امامزاده داوود مشابه سیل شیراز در سال ۱۳۹۶ بود. آبراه در سال های اخیر دستکاری شده است، زیرا توپوگرافی این مسیر به گونه ای است که با بارندگی های بین ۲۰ تا ۳۰ میلی متری چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد، بنابراین آبراه این بخش به طور قطعی دستکاری شد.