آخرین پیش بینی تولید/صادرات نفت ایران چه بود؟ – تجارت نوآخرین پیش بینی تولید/صادرات نفت ایران چه بود؟ – تجارت نو